THIRJE PUBLIKE PËR DIASPORËN E MAQEDONISË

Lajme
Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 44 dhe nenit 196-b të Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare e Republiklës ës Maqedonisë, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 dhe 99/16), Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur me 25 korrik të vitit 2016, aprovoi që banorët e Maqedonisë me banim në diasporë me shënime të dyshmta kanë mundësi për 25 ditë të vërtetojnë të dhënat e tyre, përndryshe do të fshihen nga Lista Zgjedhore e Maqedonisë, me çka do të humbin të drejtën e votimit.

THIRJE PUBLIKE

Për paraqitje të qytetarëve shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënime të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve lëndë e kontrollit në Listën e zgjedhësve

Thirren të gjithë qytetarët shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënime të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve lëndë e kontrollit në Listën e zgjedhësve, në periudhën prej 26 korrikut deri me 19 gusht të vitit 2016 të paraqiten në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve që të mund të shënohen në Listën e zgjedhësve.

Listën e qytetarëve shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënime të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve lëndë e kontrollit në Listën e zgjedhësve është publikuar në:

 


– faqen oficiale të internetit të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve www.sec.mk;
– në njësitë rajonale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve dhe
– në zyrat vendore të Ministrisë së drejtësisë – Drejtoria për udhëheqjen e librave amzë.

Paraqitja mund të realizohet në dy mënyra, edhe atë:

1. Personalisht në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve ose njësitë ose zyrat rajonale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, për çdo ditë nga ora 08:30 deri 19:00, në adresat si vijon:

– KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE
rruga: Sv Kirill dhe Metodij nr.54, Shkup 1000

– NJËSIA RAJONALE KËRÇOVË
Zyra Kërçovë
Adresa: rr. Boris Kidriç pn

– NJËSIA RAJONALE OHËR
Zyra Ohër
Adresa: rr. Dimitar Vllahov nr. 57

– NJËSIA RAJONALE STRUGË
Zyra Strugë
Adresa: rr. Proleterski brigadi nr. 62

Zyra Dibër
Adresa: rr. Bulevardi Shkup pn

– NJËSIA RAJONALE VELES
Zyra Veles
Adresa: rr. Panko Brashnar nr. 1

Zyra Manastir
Adresa: bul. 1 maj pn

Zyra Resnjë
Adresa: rr. Marshall Tito pn

Zyra Demir Hisar
Adresa: rr. Bitollska pn

– NJËSIA RAJONALE GOSTIVAR
Zyra Gostivar
Adresa: rr. Braqa Gjinovski pn

– NJËSIA RAJONALE KUMANOVË
Zyra Kumanovë
Adresa: rr. 11 oktomvri pn

– NJËSIA RAJONALE PRILEP
Zyra Prilep
Adresa: rr. Pitu Guli nr. 2

Zyra Krushevë
Adresa: rr. Nikolla Gjurkoviç pn

– NJËSIA RAJONALE TETOVË
Zyra Tetovë
Adresa: rr. Dervish Cara pn

– NJËSIA RAJONALE KARPOSH
Zyra Karposh
Adresa: rr. Strezovo nr. 7 Kozle

– NJËSIA RAJONALE QENDËR
Zyra Qendër
Adresa: rr. Mihail Cokov pn

– NJËSIA RAJONALE ÇAIR
Zyra Çair
Adresa: rr. Bosna dhe Hercegovina pn, baraka numër 16

– NJËSIA RAJONALE GAZI BABË
Zyra Gazi Babë
Adresa: bul. Aleksandar Makedonski pn

– NJËSIA RAJONALE KISELLA VODË
Zyra Kisella vodë
Adresa: rr. Prvomajska pn

2. Personalisht në zyrret plotësuese të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve në selitë e njësive të vetëqeverisjes lokale, edhe atë:

1. Gjorçe Petrov;
2. Saraj;
3. Studeniçan;
4. Aerodrom;
5. Shuto Orizare;
6. Butell;
7. Haraçinë;
8. Çuçer Sandevë;
9. Petrovec;
10. Likovë;
11. Dollneni;
12. Bogovinë;
13. Brvenicë;
14. Zhelinë;
15. Jegunovcë;
16. Tearcë;
17. Mavrovë dhe Rostushë dhe
18. Vrapëisht.

3. Gjatë paraqitjes personale në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve, gjegjësisht në njësitë dhe zyrat rajonale, ose në zyrat plotësuese të Konmisionit shtetëror të zgjedhjeve në njësitë e vetëqeverisjes lokale, është e nevojshme m evete të keni dokument për identifikim (let[ërnjoftim ose pasaportë valide).

4. Paraqitje elektronike nëpërmjet aplikacionit të veçantë elektronik, të vendosur në faqen e internetit të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve www.sec.mk.

Gjatë plotësimit të të dhënave të kërkuara të shënuara në fletparaqitjen, me doemos duhet të bashkëngjitet dokument personal të skenuar – fotografuar (letërnjoftim ose pasaportë valide) në mënyrë që të mund të lexohen të dhënat personale, adresa e banimit dhe afati i dokumentit personal.

Lista e adresave të Njësive dhe zyreve rajonale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, si dhe informata tjera më të hollësishme mund të ejgnedn në faqen oficiale të internetit www.sec.mk

Burim info: KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE – www.sec.mk

Nga: Bardhyl Islami