Shërbime qytetare në MK

Gjithcka që u duhet në lidhje me institucionet shtetërore të Maqedonisë mund ti gjeni në këto linke, por me keqardhje, shumica e webfaqeve janë vetëm në gjuhën maqedone, disa janë në gjuhën shqipe dhe disa ne gjuhën angleze.

Në webfaqe nuk ka sistem se cila ose sa webfaqe duhet të jenë në gjuhë tjera përvec asaj maqedone, ose më mirë me thënë: a nuk do ishte më mirë dhe në interes e shërbim të të gjithë banorëve dhe kombeve që jetojnë në Maqedoni që gjitha webfaqet e institucioneve të shtetit të jenë në gjuhët e atyre banorëve që jetojnë në Maqedoni.

Vlen të theksoj se, shumica e webfaqeve të institucioneve të Danimarkës, përvec se janë në gjuhën daneze dhe angleze, janë edhe në gjuhën arabe, turke, urdu, boshnjake dhe somaleze. Kjo është bërë në bazë të numrit të banorëve të atyre nacionaliteteve që jetojnë në Danimarkë.

INSTITUCIONE SHTETËRORE

QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.vlada.mk

INVESTONI NË MAQEDONI www.investinmacedonia.com

SHËRBIME QEVERITARE www.uslugi.gov.mk

EDHE DIELLI ËSHTË YLL www.sei.gov.mk

SEKRETARIATI PËR ZBATIMIN E MARRVESHJES KORNIZË TË OHËRIT www.siofa.gov.mk

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.sobranie.mk

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME www.mvr.gov.mk

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME www.mfa.gov.mk

MINISTRIA E FINANSAVE www.finance.gov.mk

MINISTRIA PËR TRANSPORT DHE LIDHJE www.mtc.gov.mk

MINISTRIA E MBROJTJES www.morm.gov.mk

MINISTRIA E DREJTËSISË www.pravda.gov.mk

MINISTRIA E SHËNDETËSISË www.moh.gov.mk

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS www.mon.gov.mk

MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE EKONOMISËS SË UJËRAVE www.mzsv.gov.mk

MINISTRIA PËR AMBIENT JETËSOR DHE PLANIFIKIM HAPSINOR www.moe.gov.mk

MINISTRIA E KULTURËS www.kultura.gov.mk

MINISTRIA E EKONOMISË www.economy.gov.mk

MINISTRIA E VETQEVERISJES LOKALE www.mls.gov.mk

MINISTRIA PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE www.mtsp.gov.mk

AGJENCIA E MIGRACIONIT www.emigration.gov.mk

AGJENCIA PËR INFORMACIONE www.sinf.gov.mk

AGJENCIA PËR RINI DHE SPORT www.ams.gov.mk

AGJENSIONI PËR ZHVILLIM DHE INVESTIME www.adi.gov.mk

AGJENCIA PËR PRIVATIZIM

ENTI SHTETËROR STATISTIKOR www.stat.gov.mk

ENTI PËR MBROJTJEN E PRONËS INDUSTRIALE www.ippo.gov.mk

DOGANA www.customs.gov.mk

DREJTORIA E TË HYRAVE PUBLIKE www.ujp.gov.mk

ENTI PËR PUNËSIM www.zvrm.gov.mk

NDËRMARJA PUBLIKE RADIODIFUZIONI I MAQEDONISË www.jpmrd.gov.mk

KËSHILLI I RADIODIFUZIONIT www.srd.org.mk

BASHKËSIA E NJËSIVE TË VETADMINISTRIMIT LOKAL www.zels.org.mk

AGJENCIA INFORMATIVE E MAQEDONISE www.mia.com.mk

Banka

Banka popullore e REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.nbrm.gov.mk

BANKA E MAQEDONISË PËR ZHVILLIM DHE PËRKRAHJE www.mbdp.com.mk

PRO KREDIT BANKA www.pbb.com.mk

BANKA EKONOMIKE www.stb.com.mk

BANKA KOMEMRCIALE www.kb.com.mk

TUTUNSKA BANKA www.tb.com.mk

BANKA MAQEDONASE www.makbanka.com.mk

BANKA POSTALE www.postbank.com.mk

UNIBANKA www.unibank.com.mk

SILEKS BANKA www.sileksbanka.com.mk

Organizata

REGJISTRI QENDROR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.crm.org.mk

KOMISIONI PËR LETRAT ME VLERË www.sec.gov.mk

BURSA E MAQEDONISË www.mse.org.mk

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.slvesnik.com.mk

ODA EKONOMIKE www.mchamber.org.mk

REFORMA PENSIONALE www.mapas.gov.mk

WESTERN UNION www.westernunion.com