Thirrje publike nga Agjencia për Emigracion e RMV’së

Lajme

Të nderuar mërgimtarë!

Agjencia për Emigracion në bashkëpunim me Arkivin Shtetëror, i fton të gjithë individët dhe përfaqësuesit e organizatave të mërgimtarëve të cilët posedojnë materialet, revistat, rezolutat, statutet dhe dokumentet tjera të rëndësishme që dëshmojnë për ekzistimin, veprimtarinë dhe angazhimet e mërgimtarëve në ruajtjen e kulturës, traditës, zakonet dhe shënimet tjera me rëndësi kombëtare, t’i dërgoni në Arkivin Shtetëror, për ruajtjen të përhershme dhe mbrojtjen e tyre.

Për këtë qëllim, në Arkivin Shtetëror është formuar Komision për selektimin e dokumenteve dhe matrialeve si dhe fondet të posaçme arkivore, rregulluara dhe të përgatitura sipas standardeve arkivore, qasje për qëllimet hulumtuese shkencore në pajtim me matrialet arkivore.

Matriali mund të dërgoni në formë origjinale drejtpërdrejtë në Agjencinë për Emigrracion ose në Arkivin Shtetëror, me postë të rregullt dhe formë digjitale. Para dërgimit të të njejtit, të dyja institucionet duhet të njoftohen për përmbajtejen e materialit arkivor dhe të bëhet regjistrimi, klasifikimi dhe regjistrim i drejtë.

Para se të dërgoni matrialin, është e nevojshme që inçizimet të jenë përpunuara në format tiff, dhe minimum rezuluta dpi.

Adresa:

Agjencia për Emigracion

Makedonija nr. 19, 1000 Skopje

E-mail: info@minisel.gov.mk

 

Arkivi Shtetëror

Kej Dimitar Vllahov nr. 19, 1000 Skopje

E-mail: contact@arhiv.gov.mk

Drejtor: Dr. Emill Krsteski & Sllobodan Blliznakovski

 

Nga: Nusret Kovaçi – Agjencia për Emigracion e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Burim info:https://minisel.gov.mk/index.php/sq/shqip/