Rregjistrimi i fëmijëve për Mësimin në gjuhën amtare në Kopenhagë

Lajme
Rregjistro fëmijën për të ndjekur mësimin plotësues në gjuhën amtare për vitin e ardhshëm shkollor 2018/2019. Afati i rregjistrimit është i hapur. Fëmijët e klasës 0 deri në të 9, që përdorin një gjuhë amtare tjetër përveç danisht, mund të marrin mësim në gjuhën amtare në qytetin e Kopenhagës.

Komuna e Kopenhagës ofron mësimin e gjuhës amtare në të gjitha shkollat publike të kryeqytetit, për gjithë nxënësit dygjuhësor që banojnë në kryeqytet dhe në qytetet tjera të shtetit.
Për të shfrytëzuar këtë të drejtë, fëmija duhet ta përdore gjuhën amtare në mënyrë aktive në shtëpi.

Rregjistrimi i fëmijëve që banojnë në qytetin e Kopenhagës
Ju duhet të kontaktoni zyrën e shkollës ku fëmija juaj ndjek mësimin e rregullt. Zyra e shkollës e rregjistron fëmijën tuaj dhe pastaj ju do të merrni një letër të regjistrimit në eBoks’in tuaj me një link të një faqeje interneti, ku ju duhet të pranoni ofertën e mësimit në gjuhën amtare. Nëse ju nuk keni eBoks, ju do të merrni një letër të regjistrimit në postë.

Më pas, mësuesi i gjuhës amtare do t’iu kontaktojë dhe do t’iu informojë se në cilën klasë është rregjistruar fëmija juaj, në cilin vend dhe në çfarë kohe mbahet mësimi.
Nëse fëmija juaj shkon në shkollë private dhe banon në Kopenhagë, kontaktoni Shkollën për Gjuhë Amtare (Modersmålsskolen) në e-mail: mail@tds.kk.dk.

Rregjistrimi për fëmijët që banojnë jashtë qytetit të Kopenhagës
Ju duhet të plotësoni formularin e rregjistrimit për fëmijët që jetojnë jashtë Komunës së Kopenhagës, i cili duhet të përmbajë:
-Nënshkrimin e prindërve
-Pagesën e konfirmimit nga komuna ku fëmija banon

Komuna ku fëmija banon duhet të dërgojë formularin e plotësuar të rregjistrimit të mail@tds.kk.dk

Burim info: www.kk.dk/modersmaal

Nga: Bardhyl Islami