Lajme

Aktuale.dk - Aktuale
Sunday, 30 September 2012 17:48

Linke për shërbime qytetare

Written by
Shërbime informative për banim në Danimarkë
Nga: Bardhyl Islami Gjithcka që u duhet në lidhje me institucionet shtetërore të Maqedonisë mund ti gjeni në këto linke, por me keqardhje, shumica e webfaqeve janë vetëm në gjuhën maqedone, disa janë në gjuhën shqipe dhe disa ne gjuhën angleze. Në webfaqe nuk ka sistem se cila ose sa webfaqe duhet të jenë në gjuhë tjera përvec asaj maqedone, ose më mirë me thënë: a nuk do ishte më mirë dhe në interes e shërbim të të gjithë banorëve dhe kombeve që jetojnë në Maqedoni që gjitha webfaqet e institucioneve të shtetit të jenë në gjuhët e atyre banorëve që jetojnë në Maqedoni. Vlen të theksoj se, shumica e webfaqeve të institucioneve të Danimarkës, përvec se janë në gjuhën daneze dhe angleze, janë edhe në gjuhën arabe, turke, urdu, boshnjake dhe somaleze. Kjo është bërë në bazë të numrit të banorëve të atyre nacionaliteteve që jetojnë në Danimarkë. INSTITUCIONE SHTETËRORE QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.vlada.mk INVESTONI NË MAQEDONI www.investinmacedonia.com SHËRBIME QEVERITARE www.uslugi.gov.mk EDHE DIELLI ËSHTË YLL www.sei.gov.mk SEKRETARIATI PËR ZBATIMIN E MARRVESHJES KORNIZË TË OHËRIT www.siofa.gov.mk KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.sobranie.mk MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME www.mvr.gov.mk MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME www.mfa.gov.mk MINISTRIA E FINANSAVE www.finance.gov.mk MINISTRIA PËR TRANSPORT DHE LIDHJE www.mtc.gov.mk MINISTRIA E MBROJTJES www.morm.gov.mk MINISTRIA E DREJTËSISË www.pravda.gov.mk MINISTRIA E SHËNDETËSISË www.moh.gov.mk MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS www.mon.gov.mk MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE EKONOMISËS SË UJËRAVE www.mzsv.gov.mk MINISTRIA PËR AMBIENT JETËSOR DHE PLANIFIKIM HAPSINOR www.moe.gov.mk MINISTRIA E KULTURËS www.kultura.gov.mk MINISTRIA E EKONOMISË www.economy.gov.mk MINISTRIA E VETQEVERISJES LOKALE www.mls.gov.mk MINISTRIA PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE www.mtsp.gov.mk AGJENCIA E MIGRACIONIT www.emigration.gov.mk AGJENCIA PËR INFORMACIONE www.sinf.gov.mk AGJENCIA PËR RINI DHE SPORT www.ams.gov.mk AGJENSIONI PËR ZHVILLIM DHE INVESTIME www.adi.gov.mk AGJENCIA PËR PRIVATIZIM ENTI SHTETËROR STATISTIKOR www.stat.gov.mk ENTI PËR MBROJTJEN E PRONËS INDUSTRIALE www.ippo.gov.mk DOGANA www.customs.gov.mk DREJTORIA E TË HYRAVE PUBLIKE www.ujp.gov.mk ENTI PËR PUNËSIM www.zvrm.gov.mk NDËRMARJA PUBLIKE RADIODIFUZIONI I MAQEDONISË www.jpmrd.gov.mk KËSHILLI I RADIODIFUZIONIT www.srd.org.mk BASHKËSIA E NJËSIVE TË VETADMINISTRIMIT LOKAL www.zels.org.mk AGJENCIA INFORMATIVE E MAQEDONISE www.mia.com.mk Banka Banka popullore e REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.nbrm.gov.mk BANKA E MAQEDONISË PËR ZHVILLIM DHE PËRKRAHJE www.mbdp.com.mk PRO KREDIT BANKA www.pbb.com.mk BANKA EKONOMIKE www.stb.com.mk BANKA KOMEMRCIALE www.kb.com.mk TUTUNSKA BANKA www.tb.com.mk BANKA MAQEDONASE www.makbanka.com.mk BANKA POSTALE www.postbank.com.mk UNIBANKA www.unibank.com.mk SILEKS BANKA www.sileksbanka.com.mk Organizata REGJISTRI QENDROR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.crm.org.mk KOMISIONI PËR LETRAT ME VLERË www.sec.gov.mk BURSA E MAQEDONISË www.mse.org.mk GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË www.slvesnik.com.mk ODA EKONOMIKE www.mchamber.org.mk REFORMA PENSIONALE www.mapas.gov.mk WESTERN UNION www.westernunion.com
Për ju që do të udhëtoni për pushime verore jashtë Danimarkës, është mirë që të keni kartën e sigurimit të shëndetësisë. Kartën me ngjyrë të verdhë duhet ta ketë secili, por kjo tani nuk mbulon gjitha harxhimet në rast të ndonjë sëmundje jashtë Danimarkës.
Udhëtim të lirë në vendet e zonës ‘Shengen’ por jo dhe lëvizje të lirë. Me këtë definicion përfaqësues të Misionit të Komisionit evropian sot në Shkup shpjeguan liberalizimin e vizave i cili u vërtetua të hënën, ndërsa në fuqi hyri prej datës 19 dhjetor 2009.
Qeveria e Maqedonisë sivjet nisi ndërtimin e teleferikut nga Shkupi për në Kryqyn Milenium në Vodno. Për këtë projekt qeveria e Maqedonisë - ministria për transport dhe lidhje ka ndarë një buxhet 6,7 milionë euro.
Mali Sharr shtrihet në mes të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Radio klubi WAT nga Tetova dhe disa aktivistë dhe adhurues të natyrës kanë realizuar një emision dokumentar ku synim kryesor kanë patur arritjen në majën Kubilica të malit Sharr. Gjatë emisionit mund të shihni dhe bukuritë që ka mali Sharr.

Dita sot në Kopenhagë

Lindja e diellit në ora 8.41
Perendimi i diellit - ora 15.47
Zgjatja e ditës për 0 orë e 11 minuta
Hëna e re do të dalë me 6 janar
Hëna e plotë u bë me 22 dhjetor

Radio në Aktuale.dk

Ndëgjo Radio në popup Window

Lajme nëpërmjet e-mailit

© Aktuale.dk
design: chati.dk